Riešenie pre označovanie potravínFood labeling solution

PORADENSKO ŠKOLIACI AGENTÚRA UNICONSULTING

Značenie potravín je našou doménou. Spolupracujte s nami a nenechajte sa odradiť náročnosťou problematiky - povinné označovanie potravín zahŕňa rozsiahly výpočet pravidiel, ktorá sa neustále vyvíja. Od decembra 2014 prídu nové pravidlá označovanie potravín. Vedľa nich platia požiadavky slovenskej legislatívy a českých komoditných vyhlášok pre jednotlivé druhy potravín. K tomu navyše prichádza do úvahy celý rad ďalších tém: označovanie alergénov, označovanie výživových údajov, označovanie prídavných látok, etikety na skupinové balenie, označovanie potravín živočíšneho pôvodu veterinárnym oválom atď

ADVISORY & TRAINING COMPANY UNICONSULTING

Food labelling is our domain.Cooperate with us and do not get discouraged by the complexity of the issue - mandatory food labeling includes an extensive list of rules that are constantly evolving. The new food labeling rules will come into force from December 2014. Besides those there are still valid Czech legislation requirements and Czech commodity regulations for each kinds of food. Furthermore, a variety of other topics comes into consideration such as: allergen labeling, nutrition data labeling, additives labeling, labels for bulk packages, application of health mark to animal origin products etc.

Služby
Services

 • Vypracovanie etikety výrobku na základe receptúry, špecifikácie, nutričných hodnôt a ďalších detailov. Záruka správnosti podľa platnej legislatívy pre označovanie potravín. 
 • Kontrola (preklad a kontrola) existujúceho označovania v súlade s platnou legislatívou. 
 • Kontrola zdravotných tvrdení, marketingových textov, tvrdení uvedených na obale potraviny, ktoré sú súčasťou označovania. 
 • Poradenstvo pri tvorbe označovania potravín a potravín na osobitné výživové účely a na výživové doplnky.
 • Vystavenie vyhlásenia (certifikátu) o zhode označovania s aktuálnou legislatívou. 
 • Školenia označovania potravín pre výrobcov, reťazce, distribútorov, marketing a ďalšie subjekty. 
 • Prevzatie záruky za označovanie do výšky 186 000 EUR

 • Construction of product labelling based recipe, specification, nutrition values and other details. Corectness guarantee according to valid food labelling legislation. 
 • Checking (translation and checking) existing labelling in accordance with valid legislation. 
 • Checking health claims, marketing texts, claims indicated on food packaging.
 • Guidance on food labelling construction. 
 • Issue a certificate of compliance labeling with current legislation. 
 • Food labelling training for producers, chains, distributors, marketing and other subjects. 
 • Takeover of guarantee for labelling up to 186 000 EUR

"Označovanie vykonávame v súlade s relevantnou európskou a národnou legislatívou v aktuálnom znení (Zákon 152/1995 o potravinách  v znení neskorších predpisov a iných platných predpisov vydaných Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydaných v súvislosti s požiadavkami na označovanie potravín, nariadenie 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, nariadenia 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach, nariadenie 432/2012 o zdravotných tvrdeniach nariadenia 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách) "

O nás
About us

UniConsulting SK s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa poradenstvom v potravinárstve, stravovaní, poľnohospodárstve a dotáciách. UniConsulting pôsobí v oblastiach označovania potravín a nepotravín v SR, ČR, v Nemecku, Maďarsku a v ďalších krajinách podľa potrieb klienta. K ďalším aktivitám spoločnosti patria školenia, poradenstvo a príprava certifikácií systémov ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, HACCP, GMP +, GLOBALGAP, GTP, MSC, Generali, KOSHER. Okrem toho UniConsulting zabezpečuje dotácie, dotačné poradenstvo a poradenstvo v oblasti BOZP.
UniConsulting SK s.r.o. is a company engaged in consultancy on food industry, catering, agriculture and grants. UniConsulting operates in the area of food and nonfood labeling in Slovakia, the Czech Republic, Germany, Hungary and other countries according to client needs. Other activities include trainings, consulting and systems certifications preparation for  ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, HACCP, GMP +, GLOBALGAP, GTP, MSC, HALAL, KOSHER. Furthermore UniConsulting provides grants, advice and consultancy in the field of Health & Safety Protection on Workplace.

Naši zákazníci
Our clients

Novinky
News

Uvádzanie výživových údajov

Nariadenie 1169/2011 sa pre označovanie potravín povinne používa od 13. 12. 2014, uvádzanie výživových údajov má dvojročný odklad, je povinné od 13. 12. 2016. Ak sú ale výživové údaje uvádzané dobrovoľne skôr, musia byť v období medzi 13. 12. 2014 a 13. 12. 2016 už v súlade s článkami 30 a 35 Nariadenia.
Aj keď informácie o výživových hodnotách neboli a zatiaľ nie sú povinné, veľká časť potravín má na obaloch už tieto údaje uvedené v základnej alebo rozšírenej forme. Výživové (nutričné) hodnoty sa však už dnes musia uvádzať povinne, pokiaľ je na obale výživové tvrdenie (napr. že potravina obsahuje konkrétne množstvo určitej živiny).

Viac

Redizajn obalov podľa nových pravidiel.

Myslite dopredu a nechajte si vypracovať harmonogram kontrol označenia Vašich výrobkov. Od 13. decembra 2014 musí označenie potravín vyhovovať ustanoveniam Nariadenia 1169/2011 EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Viac

Dotaz
Inquiry

uniconsulting@uniconsulting.sk

Vytlačte si prehľad našich služieb Stiahnite si zadarmo Viac o nás

Zadejte Vaši e-mailovou adresu do políčka pod tímto textem, obratem Vám zašleme informace zdarma. Navíc od nás pravidelně dostanete Newsletter Novinek.

Kontakt
Contact

UniConsulting SK, s.r.o.
Seredská 255
917 05 Trnava

Tel. +421 908 777 163
E-mail: uniconsulting@uniconsulting.sk